013-33757037(داخلی 209)

itmanager@gccim.ir

ساعات پاسخگویی تلفنی: 7:30 تا 14

 

به علت تغییرات تا اطلاع ثانوی تارنمای اتاق گیلان در دسترس نمی باشد.