قابل توجه متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی

تمام مدارک صدور و تمدید کارت بازرگانی به جز نامه مفاصاحساب تامین اجتماعی و نامه سوء پیشینه از این سامانه قابل دریافت می باشد. برای دریافت این دو نامه باید از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام و صدور کارت بازرگانی اقدام نمایید. همچنین توجه نمایید فرآیند صدور مفاصاحساب ماده 186 مالیات های مستقیم بصورت اینترنتی بوده و از طریق سامانه ثبت نام و صدور کارت بازرگانی صورت می پذیرد. خواهشمندیم قبل از شروع فرآیند ثبت نام و یا تمدید کارت بازرگانی خود، فایل راهنما را دریافت نموده و به دقت مطالعه فرمایید.
#نام مدرکدستهنوع فایلمشاهده فایل
1فرم عضویت اتاق مشترک ایران و آلماناتاق های مشترکpdfدریافت
2فرم عضویت اتاق مشترک ایران و ایتالیااتاق های مشترکpdfدریافت
3فرم عضویت اتاق مشترک ایران و چین - حقوقیاتاق های مشترکpdfدریافت
4فرم عضویت اتاق مشترک ایران و چین - حقیقیاتاق های مشترکpdfدریافت
5فرم عضویت اتاق مشترک ایران و چین - تجار مناطق آزاداتاق های مشترکpdfدریافت
6فرم عضویت اتاق مشترک ایران و انگلیساتاق های مشترکjpgمشاهده
7فرم عضویت در اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان استان گیلاناتاق های مشترکpdfدریافت
8فرم عضویت اتاق مشترک ایران و روسیهاتاق های مشترکdocدریافت


انفورماتیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان