قابل توجه متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی

تمام مدارک صدور و تمدید کارت بازرگانی به جز نامه مفاصاحساب تامین اجتماعی و نامه سوء پیشینه از این سامانه قابل دریافت می باشد. برای دریافت این دو نامه باید از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام و صدور کارت بازرگانی اقدام نمایید. همچنین توجه نمایید فرآیند صدور مفاصاحساب ماده 186 مالیات های مستقیم بصورت اینترنتی بوده و از طریق سامانه ثبت نام و صدور کارت بازرگانی صورت می پذیرد. خواهشمندیم قبل از شروع فرآیند ثبت نام و یا تمدید کارت بازرگانی خود، فایل راهنما را دریافت نموده و به دقت مطالعه فرمایید.
#نام مدرکدستهنوع فایلمشاهده فایل
1راهنمای تمدید کارت بازرگانیتمدید حقیقیpdfدریافت
2راهنمای تمدید کارت بازرگانیتمدید حقوقیpdfدریافت
3پیوست نامه مربوط به مفاصاحساب داراییتمدید حقوقیjpgمشاهده
4پیوست نامه مربوط به مفاصاحساب داراییتمدید حقیقیjpgمشاهده
5اطلاعات و مشخصات عمومیتمدید حقوقیjpgمشاهده
6اطلاعات و مشخصات عمومیتمدید حقیقیjpgمشاهده
7فرم گواهی امضاء از دفترخانه (فرم د) - پس از 2 سال از تاریخ انقضاتمدید حقوقیjpgمشاهده
8فرم گواهی امضاء از دفترخانه (فرم د) - پس از 2 سال از تاریخ انقضاتمدید حقیقیjpgمشاهده
9فرم تایید حساب بانکی (فرم الف) - حقوقی - پس از 2 سال از تاریخ انقضاتمدید حقوقیjpgمشاهده
10فرم تایید حساب بانکی (فرم الف) - حقیقی - پس از 2 سال از تاریخ انقضاتمدید حقیقیjpgمشاهده
11رسید دریافت کارتتمدید حقوقیjpgمشاهده
12رسید دریافت کارتتمدید حقیقیjpgمشاهده
13تعهد نامه صدور کارت پنج سالهتمدید حقوقیjpgمشاهده
14فرم تعهد نامه کالاهای الکترونیکی منطقه آزادتمدید حقوقیdocxدریافت
15فرم تعهد نامه کالاهای الکترونیکی منطقه آزادتمدید حقیقیdocxدریافت
16فرم انتخاب اقلام وارداتیتمدید حقوقیjpgمشاهده
17فرم انتخاب اقلام وارداتیتمدید حقیقیjpgمشاهده
18راهنمای ثبت نام اینترنتی اشخاص حقوقی و حقیقیتمدید حقوقیpdfدریافت
19راهنمای ثبت نام اینترنتی اشخاص حقوقی و حقیقیتمدید حقیقیpdfدریافت
20تعهدنامه مبارزه با پولشوییتمدید حقوقیpdfدریافت
21تعهدنامه مبارزه با پولشوییتمدید حقیقیpdfدریافت


انفورماتیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان