قابل توجه متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی

تمام مدارک صدور و تمدید کارت بازرگانی به جز نامه مفاصاحساب تامین اجتماعی و نامه سوء پیشینه از این سامانه قابل دریافت می باشد. برای دریافت این دو نامه باید از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام و صدور کارت بازرگانی اقدام نمایید. همچنین توجه نمایید فرآیند صدور مفاصاحساب ماده 186 مالیات های مستقیم بصورت اینترنتی بوده و از طریق سامانه ثبت نام و صدور کارت بازرگانی صورت می پذیرد. خواهشمندیم قبل از شروع فرآیند ثبت نام و یا تمدید کارت بازرگانی خود، فایل راهنما را دریافت نموده و به دقت مطالعه فرمایید.
#نام مدرکدستهنوع فایلمشاهده فایل
1راهنمای صدور کارت بازرگانیصدور حقیقیpdfدریافت
2راهنمای صدور کارت بازرگانیصدور حقوقیpdfدریافت
3پیوست نامه مربوط به مفاصاحساب داراییصدور حقوقیjpgمشاهده
4پیوست نامه مربوط به مفاصاحساب داراییصدور حقیقیjpgمشاهده
5اطلاعات و مشخصات عمومیصدور حقوقیjpgمشاهده
6اطلاعات و مشخصات عمومیصدور حقیقیjpgمشاهده
7فرم گواهی امضاء از دفترخانه (فرم د)صدور حقوقیjpgمشاهده
8فرم گواهی امضاء از دفترخانه (فرم د)صدور حقیقیjpgمشاهده
9فرم تایید حساب بانکی (فرم الف)صدور حقوقیjpgمشاهده
10فرم تایید حساب بانکی (فرم الف)صدور حقیقیjpgمشاهده
11رسید دریافت کارتصدور حقوقیjpgمشاهده
12رسید دریافت کارتصدور حقیقیjpgمشاهده
13تعهد نامه صدور کارت پنج سالهصدور حقوقیjpgمشاهده
14فرم تعهد نامه کالاهای الکترونیکی منطقه آزادصدور حقوقیdocxدریافت
15فرم تعهد نامه کالاهای الکترونیکی منطقه آزادصدور حقیقیdocxدریافت
16فرم انتخاب اقلام وارداتیصدور حقوقیjpgمشاهده
17فرم انتخاب اقلام وارداتیصدور حقیقیjpgمشاهده
18راهنمای ثبت نام اینترنتی اشخاص حقوقی و حقیقیصدور حقوقیpdfدریافت
19راهنمای ثبت نام اینترنتی اشخاص حقوقی و حقیقیصدور حقیقیpdfدریافت
20تعهدنامه مبارزه با پولشوییصدور حقوقیpdfدریافت
21تعهدنامه مبارزه با پولشوییصدور حقیقیpdfدریافت
22اطلاعیه دوره الزامی دریافت کارت بازرگانیصدور حقوقیpdfدریافت
23اطلاعیه دوره الزامی دریافت کارت بازرگانیصدور حقیقیpdfدریافت


انفورماتیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان