قابل توجه متقاضیان کارت بازرگانی حقوقی و حقیقی: قبل از تشکیل پرونده و مراجعه به سامانه CSCS ، خواهشمند است با مراجعه به محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت از شرایط عمومی اخذ کارت مطلع گردید.

شما می توانید از طریق این پیوند به مدارک مربوط به عضویت و تمدید عضویت در اتاقهای مشترک بازرگانی دسترسی داشته باشید.