قابل توجه متقاضیان کارت بازرگانی حقوقی و حقیقی: قبل از تشکیل پرونده و مراجعه به سامانه CSCS ، خواهشمند است با مراجعه به محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت از شرایط عمومی اخذ کارت مطلع گردید.

شما می توانید از طریق این پیوند به مدارک مربوط به عضویت و تمدید عضویت در اتاقهای مشترک بازرگانی دسترسی داشته باشید.

روز و ساعت کلاس های آموزشی قوانین گمرکی و مقررات صادرات و واردات جهت صدور و تمدید کارت

روز های شنبه ساعت 16 تا 18
مکان: اتاق بازرگانی رشت

توجه نمایید شرکت در این کلاس ها برای تمام متقاضیان صدور و یا تمدید اجباری می باشد.

دوره این کلاس ها 1 ماه می باشد. (هر هفته یک جلسه)

صدور و تمدید کارت هوشمند عضویت

صدور کارت بازرگانی هوشمند حقیقی

صدور کارت بازرگانی هوشمند حقوقی


تمدید کارت بازرگانی هوشمند حقوقی

تمدید کارت بازرگانی هوشمند حقیقی

تغییرات و المثنیانفورماتیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان