فهرست دوره های آموزشی
ردیفنام دورهنام دسته بندیمدرسزمان برگزاریهزینهوضعیت دورهاطلاعات بیشتر
1بررسی مفاهیم فرهنگ خلاق خوراکی های بوم آورد گیلانگردشگریهمایون کاوه03/04/1396 تا 03/04/1396500000 ریالپایان دورهمشاهده